Join Baltic Production Service to make your event happen

Register

Privatumo politika

SLAPUKŲ IR PRIVATUMO POLITIKA

I SKYRIUS.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) parengta įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) nuostatas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais asmens duomenų apsaugą reguliuojančiais teisės aktais.
 2. Politika reglamentuoja UAB „Baltic Production Service“, buveinės adresas Vilkpėdės g. 8, Vilnius, elektroninis paštas info@bps.lt , įmonės kodas 300150800 (toliau – Duomenų valdytojas), asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės http://bps.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
 3. Politikos tikslas – nustatyti asmens duomenų tvarkymo principus, naudojantis įmonės teikiamomis paslaugomis, taip pat apibrėžti duomenų subjekto teises ir UAB „Baltic Production Service“ kaip duomenų valdytojo pareigas.
 4. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „Baltic Production Service“.
 5. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika ar atskiromis jos sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria mūsų teikiamų paslaugų.
 6. Naršydamas mūsų interneto svetainėje, svetainės naudotojas patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
 7. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
 8. a) Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 9. b) Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 10. c) Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 11. d) Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 12. e) Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
 13. f) Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
 14. g) Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 15. h) Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 16. i) Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 17. j) Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

II SKYRIUS.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO INTERNETO SVETAINĖJE TIKSLAI IR PAGRINDAI

 1. UAB „Baltic Production Service“ renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
 2. Asmens duomenys įmonės interneto svetainėje tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais siekiant:
 3. a) apdoroti užsakymus;
 4. b) išrašyti finansinius dokumentus;
 5. c) spręsti problemas, susijusias su paslaugos teikimu;
 6. d) vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
 7. Asmens duomenys įmonės interneto svetainėje tvarkomi nustatyta apimtimi (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija).
 8. Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose.
 9. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai neleidžia nustatyti Jūsų tapatybės. Tai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus interneto svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu. Jūs galite nuspręsti neleisti tam tikrų tipų slapukams veikti pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, tačiau tai gali turėti įtakos naršymo kokybei ir paslaugų parinkčių nustatymui.
 10. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas, kurį prieš pradėdami naršymą interneto svetainėje pateikiate paspausdami žymą „Sutinku“, susipažindami su šia Privatumo politika. Tam tikrais atvejais (dėl būtinųjų slapukų) Jūsų sutikimo nereikės, nes šie slapukai naudojami techninei interneto svetainės struktūrai ir turiniui palaikyti.
 11. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
 12. a) tam, kad užtikrintume interneto svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis įasmeninta interneto svetaine);
 13. b) kad galėtume interneto svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
 14. c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi interneto svetaine analizei;
 15. d) tiksliniam rinkodaros orientavimui.
 16. Interneto svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
 17. a) būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainės veikimui;
 18. b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini interneto svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 19. c) statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 20. d) tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.
 21. e) neklasifikuoti – tai tokie slapukai, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais.
 22. Interneto svetainėje naudojami šie slapukai:

Būtinieji slapukai neprisijungusiems lankytojams:

 1. a) wp-wpml_current_language- išsaugo lankytojo pasirinktą svetainės kalbą.

Būtinieji slapukai prisijungusiems lankytojams:

 1. a) wordpress_logged_in- išsaugo paskyros tipą (administratorius/ paprastas vartotojas) bei „Prisiminti mane“ pasirinkimą.
 2. b) wp-settings- išsaugo vartotojo nustatymus.
 3. c) wp-settings-time- išsaugo laiką, kada įrašyti vartotojo nustatymai.
 4. d) wp-wpml_current_admin_language_- išsaugo prisijungusio lankytojo pasirinktą svetainės kalbą.
 5. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą sutikimą naudoti slapukus (išskyrus būtinuosius).
 6. Turite žinoti, kad nesutikus su kai kurių slapukų naudojimu, gali sulėtėti naršymo sparta, o slapukus išjungus, interneto svetainė gali nebeveikti taip, kaip veikė iki šiol.
 7. Slapukų pagalba surinkti Jūsų asmens duomenys saugomi iki sutikimo atšaukimo, o nepasinaudojus teise atšaukti sutikimą arba būtinųjų slapukų atveju – iki konkretaus slapuko galiojimo laiko pabaigos.

III SKYRIUS.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LAIKAS

 1. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
 2. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik tada, kai:
 3. a) esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 4. b) Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 5. c) jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su interneto svetainės lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo lankytojo padarytus pažeidimus;
 6. d) rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 7. e) esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

 

IV SKYRIUS.

ATVEJAI, KUOMET DUOMENŲ SUBJEKTŲ DUOMENYS GALI BŪTI ATSKLEISTI TRETIESIEMS ASMENIMS

 

 1. Duomenų valdytojas užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys nebus teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims ar naudojami kitiems tikslams nei buvo surinkti, išskyrus:
 1. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti paslaugų teikimą (pvz., informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės). Su šiais asmenimis pasirašomos duomenų tvarkymo sutartys, kurių pagrindu reikalaujame, kad būtų užtikrinama atitinkama Jūsų asmens duomenų apsauga, o asmens duomenys būtų tvarkomi tik ta apimtimi, kuria reikalinga dėl sutarties įvykdymo tikslų.
 2. duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
 3. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

V SKYRIUS.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

 1. Teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis:
 2. a) Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus.
 3. b) Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketose ar kitu būdu mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
 4. c) Teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų paslaugomis.
 5. d) Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai išnyko duomenų tvarkymo pagrindas), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis.
 6. e) Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.
 7. f) Teisė pateikti skundą. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus, kad galėtume operatyviai išspręsti iškilusias problemas. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
 8. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, turite el. paštu info@bps.lt pateikti raštišką laisvos formos prašymą.

VI SKYRIUS.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.
 3. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 4. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
 5. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu info@bps.lt.
 6. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2022 m. rugsėjo 15 d.

Let’s team up

  Thanks for the message.

  We will contact you by e-mail. by mail within the next 24 hours
  If your request is urgent, please contact the contacts listed below.

  Baltic Production Service team.